Loading...

Публічна оферта (угода) з користувачами веб-сайту «Вітаграмма»

Дата набрання чинності 7 листопада 2016

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вітаграмма», код ЄДРПОУ 38545445, (далі – «Агент») пропонує невизначеному колу дієздатних фізичних осіб (далі – «Користувач») скористатись послугами, що можуть бути доступні за допомогою програмного функціоналу веб-сайту https://vitagramma.com/ (далі – «Сайт»). Ця Публічна оферта є юридично обов’язковою угодою між Користувачем та Агентом.

Ця Публічна оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України та вважається договором, укладеним в електронній формі у розумінні Закону України «Про електронну комерцію».

Терміни та визначення:

У цій Публічній оферті вживані терміни мають таке значення:

Публічна оферта – пропозиція придбати роботи/послуги Третіх осіб та інформаційні послуги Агента, яка опублікована на Сайті та звернена до Користувачів.

Користувач – будь-яка фізична особа, що виявила бажання скористатись послугами Агента за допомогою програмного функціоналу Сайту.

Агент – товариство з обмеженою відповідальністю «Вітаграмма», код ЄДРПОУ 38545445, що може діяти як від власного імені, так і від імені та в інтересах Принципала.

Принципал – особа, що уповноважила Агента вчиняти дії відповідно до умов цієї Публічної оферти.

Треті особи – заклади охорони здоров’я та інші заклади, що надають послуги Користувачам на підставі Купонів, придбаних за сприяння Агента.

Термін дії Купона – період часу, протягом якого Користувач може використати (активувати) Купон та скористатись послугами Третіх осіб. Термін дії Купона зазначається на Купоні.

Купон – документ, який містить унікальний цифровий код, що дозволяє однозначно ідентифікувати Користувача, який придбав роботи/послуги Третіх осіб за сприяння Агента та/або Принципала, та підтверджує право Користувача отримати у Третьої особи роботи/послуги протягом Терміну дії Купона на умовах, визначених Купоном, та у відповідності до цієї Публічної оферти.

Сайт – інтернет-портал, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://vitagramma.com/, за допомогою програмного функціоналу якого Агент надає послуги Користувачам.

Медична практика – вид господарської діяльності у сфері охорони здоровʼя, який провадиться закладами охорони здоровʼя та фізичними особами-підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених законом, та медичного обслуговування.

Інші терміни, не визначені в цій Публічній оферті, повинні визначатися відповідно до чинного законодавства України.

 • 1. Опис послуг

  • 1. Відповідно до умов цієї Публічної оферти, Агент за допомогою програмного функціоналу Сайту укладає або сприяє укладенню угод між Користувачами та Третіми особами. Агент може діяти від свого імені або від імені Принципала.

  • 2. За допомогою програмного функціоналу Сайту Користувач має право обирати пропозиції Третіх осіб щодо придбання Купона.

  • 3. Користування Сайтом є безкоштовним для Користувачів. Агент стягує плату з Користувача в межах суми для оплати, за якою пропонується придбати Купон на Сайті.

  • 4. Агент та Принципал не здійснюють Медичну практику в будь-яких формах, а лише надають послуги щодо укладення угод між Користувачами та Третіми особами.

 • 2. Прийняття Публічної оферти

  • 1. Моментом прийняття Користувачем цієї Публічної оферти є момент проведення оплати за Купони, що пропонуються Агентом, за допомогою програмного функціоналу Сайту. Момент проведення оплати визначається розділом 4 цієї Публічної оферти. Акцепт означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Публічної оферти.

 • 3. Повноваження Агента

  • 1. Повноваження Агента обмежуються розміщенням на Сайті Купонів Третіх осіб, донесенням до Користувачів умов таких Купонів, укладенням чи сприянням укладенню договору між Користувачем та Агентом або Принципалом шляхом зарахування коштів Користувача на рахунок Принципала та переданням Користувачеві Купона. Агент не несе відповідальності за використання Купона Користувачем та/чи надання Третьою стороною своїх послуг.

 • 4. Умови оплати

  • 1. Користувач перераховує суму в розмірі, зазначеному у відповідному розділі Сайту, на розрахунковий рахунок Принципала у спосіб, зазначений на Сайті. Перерахування суми здійснюється шляхом безготівкового розрахунку. Всі витрати з оплати Купона несе Користувач.

  • 2. Якщо Користувач не використав (не активував) Купон протягом Терміну дії Купона, кошти, сплачені в порядку пункту 4.1, не повертаються Користувачеві та є власністю Агента та/або Принципала.

 • 5. Реєстрація на Сайті

  • 1. З метою отримання Користувачем більш привабливих пропозицій від Агента, включно з придбанням Купонів Третіх осіб, Користувачеві пропонується авторизуватись на Сайті.

  • 2. Авторизуючись на Сайті, Користувач зобовʼязується зокрема, але не обмежуючись:

   • - не використовувати програмне забезпечення і не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту;
   • - не передавати Особистий кабінет на Сайті іншій особі без згоди Виконавця;
   • - не розповсюджувати або іншим чином використовувати віруси, троянські програми та інші шкідливі програми.
  • 3. Реєструючись на Сайті, Користувач автоматично погоджується отримувати SMS-повідомлення рекламного характеру. При виникненні намірів зупинити таку розсилку, Користувач повинен заповнити заявку, скориставшись формою зворотного звʼязку на Сайті Агента або звернутися до служби підтримки за телефонами, зазначеними на Сайті.
 • 6. Інші умови

  • 1. Користувач надає свою згоду отримувати від Агента інформаційні послуги щодо спеціальних цінових пропозицій Третіх осіб. Користувач приймає і погоджується, що оплата таких інформаційних послуг Агента включена до вартості Купона.

  • 2. Підтвердженням прийняття цієї Публічної оферти Користувачем для Третіх осіб є пред’явлення Купона з унікальним кодом.

 • 7. Згода на обробку персональних даних

  • 1. Використовуючи Сайт, Користувач надає Агенту добровільну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України, зокрема відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

  • 2. Під «обробкою персональних даних» слід розуміти вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням та знищенням персональних даних.

  • 3. Під «персональними даними» Користувача слід розуміти будь-яку інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, зокрема інформацію, яка була надана Користувачем під час заповнення реєстраційної форми на Сайті.

  • 4. Користувач погоджується, що Агент використовуватиме його персональні дані під час здійснення оплати Купонів, а також для надсилання інформації про акції, новини, нові надходження, спеціальні пропозиції та оголошення за допомогою електронних повідомлень, SMS, MMS.

  • 5. Користувач погоджується, що Агент має право передавати його персональні дані Третім особам, а також іншим особам лише в маркетингових цілях, а також з метою розсилки інформаційних і рекламних матеріалів таких Третіх осіб.

  • 6. Користувач погоджується, що у випадках, передбачених законодавством, Агент надає особисті дані Користувача судовим, правоохоронним або іншим державним органам на їхню вимогу.

  • 7. Користувач може відмовитися від послуг Агента і видалити всі особисті дані з бази шляхом відправлення листа на e-mail-адресу Агента або натиснувши на посилання відписки в кінці листа розсилки.

 • 8. Порядок розгляду спорів

  • 1. Користувач погоджується з тим, що ці Умови і відносини між Сторонами регулюються правом України.

  • 2. Всі протиріччя, які можуть виникати у Сторін у процесі виконання цієї Публічної оферти, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

  • 3. Користувач погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обовʼязковим для використання засобом комунікації є e-mail-листування з Агентом за адресою: tech-support@vitagramma.com.

  • 4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

 • 9. Права інтелектуальної власності

  • 1. Всі компоненти Сайту і Сайт в цілому належать Агенту на правах ліцензії й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Всі права захищені.

  • 2. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сайту без письмового дозволу Виконавця суворо заборонено.

 • 10. Захист прав споживачів

  • 1. Користувач, згідно зі ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів», за умови невикористання Купона, протягом чотирнадцяти днів з моменту придбання Купона або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, має право вимагати розірвання договірних відносин і повернення грошових коштів від Агента, якщо інше не передбачено відповідними положеннями Публічної оферти. Повернення грошових коштів на поточний рахунок (банківську карту) Користувачів здійснюється на підставі письмового запиту з додатком копій документів, передбачених законодавством України.

  • 2. Користувач погоджується з тим, що в разі, якщо Купон був використаний (активований), то відповідальність за ненадання та/або неналежне надання послуги за відповідним Купоном несе Третя особа, а всі претензії, зокрема претензії щодо повернення грошових коштів спрямовуються безпосередньо Третій особі.

  • 3. Якщо Користувач не використав (не активував) Купон протягом Терміну дії Купона, такий Купон вважається недійсним та не підлягає поверненню чи обміну.

 • 11. Заключні положення

  • 1. Ця Публічна оферта дійсна до моменту припинення її дії однією із Сторін.

  • 2. Агент має право вносити зміни або доповнення до цієї Публічної оферти в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. Нова редакція Публічної оферти набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Публічної оферти.

  • 3. Користувач зобовʼязується регулярно перевіряти посилання «Публічна оферта» на відповідній сторінці Сайту, щоб переконатися в тому, що йому відома остання версія Публічної оферти.

  • 4. Агент має право без попереднього повідомлення вносити зміни до умов Публічної оферти. Такі зміни набувають чинності з моменту їхньої публікації на Сайті.

© Вітаграмма. Перший незалежний медичний сервіс
Тех. підтримка: E-mail: tech-support@vitagramma.com
Сайт: https://vitagramma.com/